05/05/2021, 13:07

UBND tỉnh Hà Nam cho biết , đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Hà Nam.