27/02/2021, 17:39

Ngày 27/2, UBND tỉnh Thái Bình đã quyết định cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh các khối lớp còn lại tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 1/3.