08/09/2020, 18:12 hoangtien_vnews

Ngày 8/9, cuộc họp lần thứ 3 về cơ chế giám sát, kiểm điểm và đánh giá Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN MPAC 2025 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Đại sứ Trần Đức Bình, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN đã chủ trì cuộc họp trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Điều phối Kết nối ASEAN chủ trì cuộc họp.