29/09/2020, 18:36

Ngày 29/9, tại Hải Phòng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Khảo cổ học phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị thông báo những phát hiện mới về khảo cổ học lần thứ 55, năm 2020.