13/06/2020, 07:27

Đến thời điểm này, dịch bệnh tả lợn châu Phi tại Lâm Đồng đã được khống chế. Tuy nhiên, do gặp khó về nguồn vốn và giá lợn giống tăng cao nên người chăn nuôi đang gặp khó khăn trong việc tái đàn.