17/06/2021, 18:34

Công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Lào bao gồm các nhà ngoại giao, lao động nước ngoài, nhân viên các chính phủ, sinh viên, doanh nhân và nhân viên của các tổ chức quốc tế, có thể được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí.