07/03/2021, 07:58

Một tác động không ngờ của dịch COVID-19 tới nền kinh tế Mỹ là tỷ lệ tiền tiết kiệm của người dân “xứ cờ hoa” lại gia tăng, đặc biệt là ở những người giàu.