13/06/2021, 08:16

Với mục tiêu cung cấp thông tin chi tiết và khách quan nhất về tình hình chống dịch từ cấp xã, phường trở lên, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai ứng dụng bản đồ dịch tễ COVID-19. Trên phạm vi toàn quốc, lần đầu tiên chúng ta cũng đã có bản đồ an toàn chống dịch. Đây là một trong những ứng dụng có tính chất bắt buộc theo Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19 vừa được ban hành.