22/07/2021, 11:15

Trong ngày 21/7 đã mở rộng thêm lệnh hạn chế nhập cảnh nhằm chặn đà lây lan nhanh của dịch COVID-19.