28/01/2021, 19:06

Chương trình xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng đang mang đến một diện mạo mới cho các địa phương. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt nhờ chuyển đổi mô hình sản xuất, thay đổi phương thức canh tác.