15/10/2020, 21:59

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, việc chia tổ để thảo luận đã phát huy tính dân chủ và trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội. Với hình thức sinh hoạt này, các đại biểu tham dự Đại hội có thể đóng góp và tham gia được nhiều hơn những ý kiến chất lượng đối với các văn kiện, công tác nhân sự, nhất là tìm ra được định hướng phát triển cho chính địa phương, đơn vị mình.