20/10/2020, 17:14

Cầu Cổ Lũy là công trình trọng điểm, được chọn để gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX.