02/03/2021, 11:56

Một số quy định liên quan đến kiểm soát dịch bệnh COVID-19 chưa chặt chẽ hiện đang gây bất lợi cho người dân tới Quảng Ninh. Từ chiều 1/3, nhiều người dân Hải Phòng làm thủ tục khai báo y tế để vào tỉnh Quảng Ninh tại Trạm kiểm soát dịch COVID-19 ở cầu Bạch Đằng đã buộc phải quay lại vì thuộc diện nằm trong vùng dịch COVID-19 của Hải Phòng.