13/01/2021, 07:51

Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam sẽ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả, sai sự thật và công bố thông tin xác thực.