21/11/2020, 07:14

Khi dịp Lễ Tạ ơn đang đến gần, một dự án mới tại Mỹ với việc sử dụng các cánh tay robot đóng gói thực phẩm đang được thực hiện để giúp đỡ nhiều hơn cho khoảng 54 triệu người Mỹ đang phải vật lộn với khó khăn do dịch bệnh COVID-19.