09/06/2021, 07:42

Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội vốn đã nóng thì năm nay lại càng trở nên đặc biệt hơn bởi diễn ra trong đúng thời điểm dịch covid-19 căng thẳng. Vì thế, ngoài đảm bảo công tác chuyên môn thì việc trang bị kỹ năng ứng phó khi có tình huống bất thường xảy ra liên quan đến phòng chống dịch cho cán bộ làm thi cũng được đặc biệt coi trọng.