28/02/2020, 05:59

Nhằm tăng cường các biện pháp chủ động kiểm soát, dự phòng và ngăn chặn dịch bệnh COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Trường Quân sự tỉnh Thái Bình được lựa chọn là cơ sở số 1 tiệp nhận, cách ly những trường hợp trở về từ các vùng có dịch.