13/01/2021, 09:58

Mặc dù lãnh đạo tỉnh Bình Định đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các địa phương xử lý tình trạng xâm chiếm đất đai, xây dựng trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội nhưng những vi phạm này không chấm dứt mà còn phát sinh nhiều trường hợp mới.