10/06/2021, 11:42

Nhân bài viết mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được đăng tải, một số chuyên gia Nga đã chia sẻ những đánh giá của mình về công cuộc đổi mới và mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.