13/01/2021, 12:46

Rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng núi cao. Người dân huyện miền núi Hương Sơn đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ đàn vật nuôi và giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.