19/05/2021, 20:24

Trong các ngày 13/4, 19/4 và 19/5, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ kiện đòi quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, yêu cầu hủy Hợp đồng công chứng ủy quyền, hủy Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử đụng dất tại xã Ninh Hiệp (Gia Lâm, Hà Nội).