19/09/2020, 06:29

Không ghi hình thức kỷ luật vào học bạ của học sinh là một trong những điểm mới tại dự thảo Thông tư Quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mà Bộ GD và ĐT đang lấy ý kiến.