27/02/2021, 19:46

UBND huyện Hớn Quản đề nghị điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân có những hành vi đưa thông tin sai sự thật về quy hoạch sân bay Técníc.