Toàn cảnh VNews
Hiệu quả các chương trình giảm nghèo tại vùng khó khăn

Hiệu quả các chương trình giảm nghèo tại vùng khó khăn

Được đánh giá là có hiệu quả, “Chương trình 135” và “Chương trình 30a” với các nội dung đầu tư cụ thể, thiết thực đã góp phần giải quyết kịp thời những nhu cầu cấp thiết đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn của các tỉnh miền núi về hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, nâng cao trình độ dân trí...