Toàn cảnh VNews
Hiệu quả chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hiệu quả chính sách đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Võ Nhai là huyện vùng cao của tỉnh Thái Nguyên với trên 70% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, từ chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cơ sở hạ tầng nơi đây dần được cả thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
banner