Toàn cảnh VNews

Bài học lòng dân

03/05/2021, 11:38

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri, được quy định trong Hiến pháp. Trải qua nhiều kỳ bầu cử, người dân càng ý thức được điều này, từ đó tích cực tham gia để bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong thực tế, cũng đã có các địa phương phải tổ chức bầu cử lại do tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu không đạt 50% theo qui định nên phải tổ chức bầu cử lại . Nhìn lại bài học từ các địa phương này, cả nước sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức thành công cuộc cuộc bầu cử sắp tới.

banner