Toàn cảnh VNews

Bạn bè quốc tế nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

25/01/2021, 17:52

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một quá trình lãnh đạo thực tế với những thành công to lớn vì độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước, cũng như tạo vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là nhận định của Tổng Bí thư ĐCS Argentina Víctor Gorodeki Kot, một người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, nhân dịp Đại hội lần thứ 13 của Đảng cộng sản Việt Nam.