Toàn cảnh VNews

“Cán bộ, nhất là cấp lãnh đạo phải giữ gìn được tư cách của người cách mạng”

20/11/2020, 17:05

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có nhắc lại lời Bác Hồ đã từng căn dặn: “Chủ nghĩa cá nhân là một thứ gian xảo, xảo quyệt; nó kéo người ta xuống dốc không phanh, làm hư hỏng con người, băng hoại đạo đức; phải kiên quyết đấu tranh quét sạch nó đi…” nhằm nhắc nhở các cán bộ, nhất là cấp lãnh đạo phải giữ gìn được tư cách của người cách mạng.