Toàn cảnh VNews

"Chìa khóa" phát triển BHXH tự nguyện

24/11/2020, 20:30

Hiện chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã mở ra cho người lao động tự do cơ hội được tham gia, thụ hưởng chính sách, có lương hưu khi về già.  Đây được xem là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo đời sống an sinh xã hội cho người dân. Để chính sách này đến được với ngày càng nhiều người dân, ngành BHXH đã có nhiều giải pháp, đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng phục vụ.