Toàn cảnh VNews

Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội

13/01/2021, 19:13

Ngày 13/1, trong khuôn khổ Đại hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạnh Lào, Tổng Bí thư Bounhang Vorachith đã trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, trong đó nhấn mạnh tới những thành tựu và mục tiêu của đảng trong công tác Đảng cũng như trong lĩnh vực kinh tế-xã hội.