Toàn cảnh VNews

Đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh vùng khó khăn

19/11/2020, 21:20

Gia Lai là tỉnh miền núi nghèo, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, song, ngành giáo dục Gia Lai vẫn luôn nỗ lực đầu tư hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất, đảm bảo cho công tác giáo dục tại địa phương, đặc biệt là tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.