Toàn cảnh VNews

Điểm nhấn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII

20/10/2020, 18:30

Ngày 20/10, Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII đã chính thức được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để thảo luận và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Mỗi đại hội của Đảng đều có một số điểm nhấn, có thể tạm gọi là “nhãn tự” của văn kiện, tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận, tin tưởng trong Đảng, trong xã hội. Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng có một số điểm nhấn quan trọng.