Toàn cảnh VNews

Đổi thay từ nếp sống văn hóa mới của người Mông

23/11/2020, 12:47

“5 việc nên làm, 5 việc không nên làm” là mô hình xây dựng nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dân tộc Mông được huyện Than Uyên (Lai Châu) triển khai. Qua đó, tạo sức mạnh tổng hợp, ý Đảng thuận lòng dân, đồng bào dân tộc Mông đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng cuộc sống mới no ấm hơn.