Toàn cảnh VNews

Giải pháp phát triển nhân lực có kỹ năng nghề

17/10/2020, 21:51

Giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới ra sao để nguồn nhân lực Việt Nam bắt kịp tiến trình phát triển của đất nước, khu vực và thế giới. Đó là nội dung tại chương trình Giao lưu trực tuyến “Giải pháp phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia” diễn ra ngày 17/10 tại Hà Nội.