Toàn cảnh VNews

Hà Nam ưu tiên cho công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo

25/02/2021, 08:48

Những năm qua, tỉnh Hà Nam ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và đã đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần phát triển ngành công nghiệp với tốc độ cao và bền vững. Dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, mục tiêu này vẫn luôn được chú trọng và bảo đảm trong năm 2020.