Toàn cảnh VNews

Hiệu quả thành lập tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp

17/01/2021, 21:10

Là một tỉnh công nghiệp nên những năm qua Bắc Ninh luôn coi trọng việc phát triển Đảng trong doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trong nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, tăng cường dự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa.Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan việc phát triển Đảng còn gặp nhiều khó khăn.