Toàn cảnh VNews

Hỗ trợ người nghèo vươn lên

20/10/2020, 08:32

Không chỉ giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có mái nhà đại đoàn kết, MTTQ các cấp đang tích cực thay đổi cách thức hỗ trợ người nghèo theo hướng những hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt gì thì hỗ trợ cái đó. Việc hỗ trợ này đã tạo sự kích thích đối với hộ cận nghèo, giúp họ sớm vươn lên thoát nghèo.