Toàn cảnh VNews

Hội thảo chính quyền đô thị

15/10/2020, 10:57

Ngày 15/10, tại Đà Nẵng, Bộ Nội vụ phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo đóng góp ‎ kiến xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng.