Toàn cảnh VNews

Người dân tự nguyện trả lại đất rừng

25/10/2020, 10:22

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (tỉnh Gia Lai) là một trong những đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân, qua đó, nhiều hộ dân nơi đây đã tự nguyện trả lại hàng chục ha đất lâm nghiệp lấn chiếm và trở thành những nhân tố bảo vệ rừng tích cực.