Toàn cảnh VNews

Nhiều thành tựu nâng cao vị thế y tế Việt Nam

26/02/2021, 18:12

Thực hiện tốt các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về y tế; Đối phó thành công với đại dịch Covid-19 hay Đi đầu về ứng dụng công nghệ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân...đây là những thành tựu cơ bản của ngành y tế Việt Nam trong 5 năm qua.