Toàn cảnh VNews

Những ngã rẽ dẫn lối thành công

19/09/2020, 05:44

Giữa hàng trăm ngã rẽ nghề nghiệp ?

Con đường nào sẽ dẫn lối thành công ?

Ngành nghề nào sẽ đem lại cơ hội phát triển ?

Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ khi đứng trước áp lực phải lựa chọn con đường Đại học hay học nghề?