Toàn cảnh VNews

Thái Lan định hướng phát triển kinh tế

01/03/2021, 18:46

Thái Lan sẽ tái cơ cấu khu vực sản xuất nhằm tập trung nhiều hơn vào các hoạt động có giá trị gia tăng cao. Đây một trong những nội dung trong kế hoạch phát triển đất nước 5 năm tới vừa được Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia của Thái Lan thông qua.