Toàn cảnh VNews

Tối ưu hóa nguồn nhân lực trong bối cảnh mới

04/01/2021, 08:12

Một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra là tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 65 - 70%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%. 5 năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng và cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục nghề nghiệp nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực có kỹ năng nghề góp phần phát triển kinh tế.