Toàn cảnh VNews

Tủ sách hoàn lương ở trại giam Gia Trung

16/11/2020, 09:06

Thư viện cho phạm nhân- một chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đã và đang góp phần hướng thiện cho những phận đời lầm lỡ. Tại trại giam Gia Trung (Bộ Công an), thư viện không chỉ là nơi giải trí của phạm nhân sau giờ lao động, cải tạo mà ở đây, trang sách góp phần cảm hóa, hoàn lương, quyết tâm thay đổi cuộc sống sau khi trở về với cộng đồng.