Khoảng trống lớn xử lý nợ xấu

Khoảng trống lớn xử lý nợ xấu

12-01-2024, 12:18
Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2023, tạo khoảng trống pháp lý trong việc xử lý các khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của các tổ chức tín dụng.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat