Bảo vệ nền độc lập, tự chủ gắn với bảo vệ hoà bình

Bảo vệ nền độc lập, tự chủ gắn với bảo vệ hoà bình

23-07-2023, 22:18
Bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình, đó là điểm cốt lõi, bước đột phá trong tư duy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thể hiện trong cuốn sách mới được xuất bản với tên gọi: “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới"...Bảo vệ hòa bình chính là một giá trị thiêng liêng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng sáng tạo, độc đáo, lấy bảo vệ môi trường hòa bình là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc phòng, quân sự. 
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat