Cuốn cẩm nang quý về văn hóa

25-06-2024, 12:08

mới đây, cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được ra mắt cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước. Cuốn sách tập hợp những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những phát biểu, bài viết của người đứng đầu Đảng ta về bản chất, đặc trưng của văn hóa Việt Nam, về vai trò, sứ mệnh của văn hóa, góp phần quan trọng làm giàu thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Chính trị

Văn hóa - Giải trí

Sách mới

Nguyễn Phú Trọng

Xem thêm