Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Quyết định 1269/QĐ-TTg nêu rõ, bãi bỏ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 04 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành, cụ thể: Bãi bỏ 20 Quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; bãi bỏ 13 Công văn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Quyết định 1269/QĐ-TTg cũng bãi bỏ 4 Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, 8 Chỉ thị và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 

Danh mục văn bản bãi bỏ toàn bộ bao gồm:

  1. Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phong, chống dịch COVID-19.
  2. Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về Phiên hop Chính phủ chuyên đề về phòng, chổng dịch COVID-19.
  3. Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
  4. Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội khóa XV.
  5. Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.
  6. Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quá dịch COVID-19".
  7. Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.
  8. Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.
  9. Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Danh mục văn bản bãi bỏ một phần gồm có:

STT Tên văn bản Nội dung bãi bỏ
1

Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020.

Điểm 6, Nghị quyết số 169/NQ-CP

2

Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Phiên hop Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021.

Mục 1 Nghị quyết số 48/NQ-CP

3

Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 cua Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

Mục 1, Nghị quyết số 58/NQ-CP
4

Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

Điểm 2, Mục II Nghị quyết số 105/NQ-CP