75.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

21-01-2022, 09:18

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 vừa được Chính phủ quyết với tổng nguồn vốn tối thiểu là 75.000 tỷ đồng, với mục tiêu đến năm 2025 là giảm 1/2 số hộ nghèo và hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều của quốc gia; Phấn đấu hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành viên trong độ tuổi lao động có việc làm bền vững; tỷ lệ trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90%...

Xem thêm