Áp dụng chế độ tiền lương thống nhất từ ngày 1/7/2024

02-12-2023, 06:28

Theo Nghị quyết 104 của Quốc hội, từ ngày 01/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Xem thêm